ข่าวทั่วไป

ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ

ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อ

       ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป เพิ่มโอกาสให้ผู้ถือบัตรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองได้ พร้อมนี้ยังเห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม และการจัดสรรงบประมาณให้ธนาคารออมสินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO)