ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

ระดมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประชุม“วิชาการหัวใจสัญจร”พบที่ชุมพรมีอัตราผู้ป่วย-ตายด้วยหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น

ระดมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประชุม “วิชาการหัวใจสัญจร” พบที่ชุมพรมีอัตราผู้ป่วย-ตายด้วยหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  นายเลิศพร ชัยฤทธิ์ รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุม “วิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 16  จัดขึ้นโดย ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมชาชูปถัมภ์ มีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจในประเทศไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี  น.พ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เข้าร่วมกว่า 260 คน

สำหรับจังหวัดชุมพร ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นปัญหาที่ทางสาธารณะสุขที่สำคัญของ จ.ชุมพร จากข้อมูล Service plan สาขาหัวใจพบว่าอัตราผู้ป่วยและอัตราการตายด้วยโรหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างสูง ในปีงบประมาณ 2560  พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ที่ 420.38 ต่อแสนประชากร และมีอัตราตายด้วยโรคเลือดหัวใจสูงถึง 33.29 ต่อแสนประชากร

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ กล่าวว่าประชุมวิชาการหัวใจสัญจร มีการจัดขึ้นทั่วประเทศ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ หลอดเลือดมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนไทยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญบุคคลากรทางกาแพทย์ด้านโรคหัวใจในแต่ละพื้นทีมีจำนวนน้อย ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีได้ ไม่เหมือนกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นที่ตังของมหาวัทยาลัยที่มีบุคคลากรทางการอพทย์เพียงพอต่อการรักษา ดังนั้นทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมชาชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการหัวใจสัญจรในจังหวัดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังกล่าว.