ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

ชุมพรจังหวัดแรกผลักดันให้เด็กข้ามชาติไร้รัฐได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต้องมีใบแจ้งเกิดทุกคน

ชุมพรจังหวัดแรกผลักดันให้เด็กข้ามชาติไร้รัฐได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต้องมีใบแจ้งเกิดทุกคน

ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมชายทะเลเทศบาลปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดชุมพร เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือ CBO กลุ่ม “ร่วมด้วยช่วยกัน”ปากน้ำชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “พลังเสียงจากชุมชน เพื่อคนไร้รัฐ” เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ในการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย (การจดทะเบียนการเกิด) ของเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทางสังคม เช่น สิทธิด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาล

โดยมี นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมเวทีเสวนา “พลังเสียงและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อคนไร้รัฐ” ร่วมกับ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลบากน้ำชุมพร โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร โรงเรียนบ้านบางคอยที่เปิดรับเด็กข้ามชาติเข้ามาเรียนหนังสือ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน (CBO) และ ผู้แทนภาคประชาสังคม (มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร) ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นสภาพความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ แรงงานข้ามชาติ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน เครือข่าย อสม. เทศบาล โรงพยาบาล และผู้ประกอบการ มีความข้าใจและให้ความสำคัญการแจ้งเกิดของเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ เข้ามาร่วมฟังการเสวนากันเป็นจำนวนมาก โดยมีการแปลภาษาผ่านล่ามพม่าเพื่อให้แรงงานในพื้นที่รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องอีกด้วย

นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร กล่าวว่ากิจกรรม “พลังเสียงจากชุมชน เพื่อคนไร้รัฐ” ในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีทั้ง เมียนมา ลาว และกัมพูชา เมื่อมีลูกหรือคลอดลูกส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการแจ้งเกิด รวมถึงไม่เห็นความสำคัญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับพึงได้จากการจดทะเบียนการเกิด จึงทำให้เสียสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กสมควรได้รับ คือ สิทธิด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาล ขณะที่อยู่ในประทศไทย โดยต้องนำเอกสารที่หนังสือรับรองการเกิดที่สถานพยาบาลออกให้ พร้อมเอกสารบัตรประจำตัวของพ่อแม่ ไปแจ้งเกิด ภายในกำหนด 15 วัน กับนายทะเบียนในท้องที่ เพื่อให้ทางราชการรู้ว่าเด็กได้เกิดในประเทศไทย ซึ่งทางราชการก็จะได้ออกสูติบัตรหรือบัตรเกิด ที่มีเลข 13 หลัก จึงจะสามารถนำไปใช้ในการรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาล ในประเทศไทยได้

ทั้งนี้จังหวัดชุมพรถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการผลักดันให้เด็กข้ามชาติได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน”โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ” จังหวัดชุมพร ภายใต้แนวคิดสนับสนุนการจดทะเบียนเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย เพื่อผลักดันกระบวนการแจ้งเกิดเด็กข้ามชาติ รวมถึงแนวทางการขึ้นทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติในพื้นที่ให้มีความชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง รวมถึงได้รับทราบสิทธิต่างๆ เมื่อทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกด้วย.