กิจกรรม สินค้า บริการ ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร

ชุมพรนำร่องสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ รับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

ชุมพรนำร่องสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ รับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อาทิ สังคมสูงอายุ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการผลิตแห่งอนาคต (Future of Production) โดยคณะทำงานได้จัดกิจกรรมระดมความคิด ภายใต้ชื่องาน “โลกป่วน…ควรเปลี่ยน” โดยมีเกษตรกร และผู้ประกอบการในท้องที่เข้าร่วมงานกว่า 50 คน

ตลอดการระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมงานได้ระดมสมองผ่านการใช้ Design thinking โดยได้นำเสนอ 5 แนวคิดธุรกิจใหม่ผ่านการใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อพัฒนารูปแบบการทำธุกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมในปัจจุบัน โมเดลธุรกิจที่ระดมความคิดทั้งหมดเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพรในฐานะของเมืองท่องเที่ยว และเมืองเกษตรกรรม เช่นโครงการหนองใหญ่ เดลิเวอรี่ ที่นำเอา CCTV มาปรับใช้ในการควบคุมการปลูกพืช และความชื้น ซึ่งถือเป็นแนวคิดต่อยอดไปสู่การทำ Smart Farming ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการผลิต และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย

โมเดลธุกิจที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมมากที่สุดคือโครงการ “เที่ยวท่อง สองมหาสมุทร” ที่ชูการสร้างพันธมิตรกับจังหวัดระนอง เป็นการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากมหาสุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ภายใต้คำขวัญ “จากภูผา สู่มหานที จากตะนาวศรีสู่อ่าวไทย” นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรที่ไม่ได้มีเพียงแค่เกาะและทะเล หากแต่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ การชมทะเทหมอกบนเขาทะลุ หรือการล่องแพแม่น้ำพะโต๊ะอีกด้วย

โมเดลธุกิจต่างๆ ที่ได้จากการระดมความคิดนับเป็น แนวคิดที่สามารถดึงศักยภาพของชุมชนออกมาใช้ในมิติที่หลากหลายมากขึ้น โดยทางสนค.เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ดังที่กล่าวข้างต้นนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแบบคู่ขนานจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาแบบองค์รวมโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผ่านมา สนค. ได้ดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วใน 4 จังหวัด คือ สุรินทร์ ชลบุรี เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งงานในครั้งนี้ที่ชุมพรเป็นการประชุมระดับภูมิภาคครั้งสุดท้ายก่อนจะจัดการประชุมนำเสนอผลการลงพื้นที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการลงพื้นที่ สามารถติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ Line@ (@tpso.tradeinsights)