ข่าวทั่วไป ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

ชุมพรไม่ผ่านคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ

ปปช.ประกาศ จังหวัดชุมพร อบจ.เทศบาลเมือง-หลังสวน ไม่ผ่านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ เผย อปท.ทั้งจังหวัดผ่านแค่ 3 แห่ง

ลิ้งค์ https://www.nacc.go.th/upload/nantikan_tim/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%8A.%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20ITA%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202563.pdf

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ซึ่งมีการจำแนกผลคะแนนด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 2. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 3. การปฏิบัติหน้าที่ 90.28 คะแนน 4. คุณภาพการดำเนินงาน 87.94 คะแนน 5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.87 คะแนน 6. การใช้อำนาจ 86.37 คะแนน 7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.34 คะแนน 8. การปรับปรุงการทำงาน 84.98 คะแนน 9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.81 คะแนน และ 10. การใช้งบประมาณ 81.27 คะแนน

สำหรับจังหวัดชุมพรนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ระดับจังหวัด ทั้งจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแม้แต่แห่งเดียว ได้แก่ จังหวัดชุมพร ได้คะแนน 60.65 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร ได้คะแนน 75.54 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลเมืองชุมพร ได้คะแนน 65.11 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลเมืองหลังสวน ได้คะแนน 62.47 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน

เทศบาลตำบลผ่านการประเมินเพียง 2 แห่ง ได้แก่  เทศบาลตำบลเนินสันติ ได้คะแนน 86.01 คะแนน ผลการประเมินระดับ A ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลปะทิว ได้คะแนน 85.38 คะแนน ผลการประเมินระดับ A ผ่านการประเมิน

เทศบาลตำบลที่ไม่ผ่านการประเมิน ได้แก่ เทศบาลตำบลขุนกระทิง ได้คะแนน 70.53 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลชุมโค ได้คะแนน 57.50 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ได้คะแนน 70.55 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลท่าแซะ ได้คะแนน 60.78 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลท่ายาง ได้คะแนน 72.87 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ได้คะแนน 67.30 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน

เทศบาลตำบลนาชะอัง ได้คะแนน 68.17 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้คะแนน 52.74 คะแนน ผลการประเมินระดับ E ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้คะแนน 55.14 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน เทศบาลตำบลบางลึก ได้คะแนน 60.89 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลบางสน ได้คะแนน 77.82 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลบางหมาก ได้คะแนน 63.84 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลปากตะโก ได้คะแนน 58.05 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน

เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ได้คะแนน 56.08 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาบตำบลปากน้ำหลังสวน ได้คะแนน 55.86 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้คะแนน 73.65 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้คะแนน 72.85 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลละแม ได้คะแนน 80.16 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน

เทศบาลตำบลวังตะกอ ได้คะแนน 55.27 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้คะแนน 79.36 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลวังใหม่ ได้คะแนน 50.22 คะแนน ผลการประเมินระดับ E ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลสะพลี ได้คะแนน 56.37 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , เทศบาลตำบลหาดทรายรี ได้คะแนน 72.59 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ที่ผ่านการประเมิน มีเพียง  1 แห่งได้แก่  อบต.ท่าแซะ ได้คะแนน 90.08 คะแนน ผลการประเมินระดับ A ผ่านการประเมิน

สำหรับ อบต.ที่ไม่ผ่านการประเมิน อำเภอท่าแซะ ได้แก่ อบต.คุริง ได้คะแนน 58.49 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ทรัพย์อนันต์ ได้คะแนน 77.20 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ท่าข้าม  ได้คะแนน 58.64 คะแนน ผลการประเมินระดับ Dไม่ผ่านการประเมิน  , อบต.นากระตาม ได้คะแนน 80.06 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.รับร่อ ได้คะแนน 74.93 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน

อบต.สลุย ได้คะแนน 80.50 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.สองพี่น้อง ได้คะแนน 71.43 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.หงษ์เจริญ ได้คะแนน 73.22 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.หินแก้ว  ได้คะแนน 74.93 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอทุ่งตะโก อบต.ช่องไม้แก้ว ได้คะแนน 57.77 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ตะโก ได้คะแนน 60.99 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอปะทิว ได้แก่ อบต.เขาไชยราช ได้คะแนน 57.06 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ดอนยาง ได้คะแนน 77.31 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ปากคลอง ได้คะแนน 61.20 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.สะพลี ได้คะแนน 75.01 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอพะโต๊ ได้แก่ อบต.ปังหวาน ได้คะแนน 74.05 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ปากทรง ได้คะแนน 57.87 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.พระรักษ์ ได้คะแนน 51.57 คะแนน ผลการประเมินระดับ E ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.พะโต๊ะ ได้คะแนน 72.23 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอเมืองชุมพร ได้แก่ อบต.ตากแดด ได้คะแนน 69.81 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ถ้ำสิงห์ ได้คะแนน 64.62 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ทุ่งคา ได้คะแนน 70.91 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.นาทุ่ง ได้คะแนน 76.37 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.บ้านนา ได้คะแนน 84.13 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ปากน้ำชุมพร ได้คะแนน 78.23คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.วังไผ่  ได้คะแนน 76.17 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.วิสัยเหนือ ได้คะแนน 63.42 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.หาดพันไกร ได้คะแนน 77.40 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน  

อำเภอละแม ได้แก่ อบต.ทุ่งคาวัด ได้คะแนน 66.34 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ทุ่งหลวง  ได้คะแนน 79.36 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ละแม ได้คะแนน 51.28 คะแนน ผลการประเมินระดับ E ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.สวนแตง ได้คะแนน 47.02 คะแนน ผลการประเมินระดับ F ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอสวี ได้แก่ อบต.เขาค่าย ได้คะแนน 59.76 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.เขาทะลุ  ได้คะแนน 72.10 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ครน ได้คะแนน 56.64 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ด่านสวี ได้คะแนน 82.22 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ท่าหิน ได้คะแนน 72.02 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.ทุ่งระยะ ได้คะแนน 72.59 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.นาสัก  ได้คะแนน 76.62 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.วิสัยใต้ ได้คะแนน 67.46 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.สวี ได้คะแนน 63.53 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน

อำเภอหลังสวน เทศบาลตำบลท่ามะพลา ได้คะแนน 51.12 คะแนน ผลการประเมินระดับ E ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.นาขา ได้คะแนน 83.28 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.นาพญา  ได้คะแนน 67.38 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.บางน้ำจืด ได้คะแนน 82.87 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.บางมะพร้าว ได้คะแนน 76.51 คะแนน ผลการประเมินระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.บ้านควน ได้คะแนน 61.94 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.พ้อแดง ได้คะแนน 65.46 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.หาดยาย ได้คะแนน 56.36 คะแนน ผลการประเมินระดับ D ไม่ผ่านการประเมิน , อบต.แหลมทราย ได้คะแนน 74.40 คะแนน ผลการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน.

ลิ้งค์ https://www.nacc.go.th/upload/nantikan_tim/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B.%E0%B8%9B.%E0%B8%8A.%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20ITA%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202563.pdf