ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

กกต.กำหนดวันรับสมัคร-วันเลือกตั้งส.อบจ.-นายกอบจ.

มติ กกต.เห็นชอบ 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา-นายก อบจ. เปิดรับสมัคร 2-6 พ.ย.นี้ โดยกกต.จะออกประกาศวันที่ 26 ต.ค.นี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งว่าหลังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค.มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ และมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ส่วนการรับสมัครในวันที่ 2 – 6 พ.ย.และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.

ทั้งนี้ การที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ในวันที่ 26 ต.ค.นั้น เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำให้กระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน ที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงาน กกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค.

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ซึ่งประกาศดังกล่าวฯ ต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 26 ต.ค.ที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.