ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

กกต.นำผู้สมัครนายกอบจ.-ส.อบจ.ปฏิญาณตนเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เลือกตั้งนายกอบจ.ชุมพรเชิงสมานฉันท์ กกต.นำผู้สมัครปฏิญาณตน ป้องกันทุจริต ลดความขัดแย้งทางการเมือง ไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง

วันที่ 16 พ.ย.63 ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว.ชุมพร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)ชุมพร ณ  ห้องทับทิบ  โรงแรมชุมพรการ์เดนส์  ตำบลท่าตะเภา  อ.เมืองชุมพร  โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน

ในการนี้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำจังหวัดชุมพร  ได้ให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง การหาเสียง และข้อห้ามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ซึ่งคาดว่า เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งและร่วมกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนดังนี้

ข้าพเจ้า ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย  ผู้สนับสนุน  และผู้ที่เกี่ยวกับข้องกับการเลือกตั้ง  ขอให้พันธสัญญาในการดำเนินการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ข้อ 2 ข้าพเจ้าฯ จะไม่ใช้กลไกของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

ข้อ 3 ข้าพเจ้าฯ จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด

ข้อ 4 ข้าพเจ้าฯ จะหาเสียงเลือกตั้งโดยสันติวิธี  ด้วยการเป็นมิตร พี่น้อง  ไม่ข่มขู่คุกคามคู่แข่งขันด้วยวิธีการใดๆ และไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้ง และไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 5 ข้าพเจ้าฯ จะหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์
ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการหาเสียงเลือกตั้ง หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็น หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าฯ จะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจ

หากข้าพเจ้าฯ ได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาข้างต้นแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดทั้งวงศาคณาญาติของข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป.