ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

กกต.ประกาศรับรองส.อบจ.ชุมพร 25 เขต แขวน 5 เขต


ร.ต.อ.หญิง ฐปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ชุมพร 25 เขต แขวน 5 เขต หลังสวน 1 ปะทิว 2 สวี 2 เหตุมีเรื่องร้องเรียนที่อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้ง

ร.ต.อ.หญิง ฐปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ)ชุมพร โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดลงนามประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2564 จำนวน 25 เขตเลือกตั้ง รายละเอียดดังนี้ลำดับที่ เขตเลือกตั้งที่ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง

อำเภอเมืองชุมพร  เขตเลือกตั้งที่ 1.นายธันวา ทองอำพล  เขตเลือกตั้งที่ 2.นายมโน สว่างศรี  เขตเลือกตั้งที่ 3.นายวิม วงค์สมุทร เขตเลือกตั้งที่ 4.นายสถาพร นาคฉัตรีย์  เขตเลือกตั้งที่ 5 นายณธัชวัชณ์ บานสุคนธ์  เขตเลือกตั้งที่ 6.นายไชยา อนุตธโต  เขตเลือกตั้งที่ 7.นายทวีศักดิ์ สุทธานินทร์  เขตเลือกตั้งที่ 8.นายมาโนช สุขประวิทย์  เขตเลือกตั้งที่ 9.นายอภิชัย อินทนาคม

เขตอำเภอท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 1.นางสาวพันธนีย์ มิ่งขวัญ  เขตเลือกตั้งที่ 2.นายเชาวลิตร มีสุวรรณ  เขตเลือกตั้งที่ 3.นายวิรัน ชูกลาง  เขตเลือกตั้งที่ 4.นายปราโมทย์ ดาวเรือง  เขตเลือกตั้งที่ 5.นายสุรพงษ์ ศิริประภา

อำเภอสวี  เขตเลือกตั้งที่ 3.นายอำนวย นุ้ยสุข  เขตเลือกตั้งที่ 4.นายสนั่น เพชรจร

อำเภอหลังสวน  เขตเลือกตั้งที่ 1.นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์  เขตเลือกตั้งที่ 3.นายสุชีพ ดำสุทธิ์  เขตเลือกตั้งที่ 4.นายอำนาจ เกตากุล

อำเภอปะทิว  เขตเลือกตั้งที่ 1. นายสุปรีชา งามผิว

อำเภอละแม  เขตเลือกตั้งที่ 1.นายนันทภพเอื้ออารี  เขตเลือกตั้งที่ 2.นายบรรจงศักดิ์ ลอยชื่น

อำเภอทุ่งตะโก  เขตเลือกตั้งที่ 1.นายพิชัย เกษแก้ว  เขตเลือกตั้งที่ 2.นายสุวัฒน์ สุดสวาสดิ์

อำเภอพะโต๊ะ  เขตเลือกตั้งที่ 1.นายสัมฤทธิ์ ออตเล่ง

ร.ต.อ.หญิง ฐปนีย์ กล่าวเพิ่มติมว่า เมื่อมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ถ้าหากว่าผู้สมัครท่านใด ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี และถ้าบัญชีรายรับรายจ่ายที่ได้ยื่นไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ได้รับเลือกตั้งจะต้องถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเลือกตั้ง ส.อบจ.ชุมพร มีทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง กกต.ประกาศรับรองเพียง 25 เขตเลือกตั้ง ที่ไม่มีการร้องเรียน หรือมีการร้องเรียนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.เห็นว่าไม่มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งแต่ กกต.ยังไม่ประกาศรับรองเนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน มีทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้งได้แก่ นายวัฒนา ศรีอรุณ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหลังสวน ,นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสวี ,นายไชยพงษ์ ทองคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสวี ,นายชาญโรจน์ วรรณณีต เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปะทิว ,นายสมมิตร ทองเหลือ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอปะทิว