ฐานชุมพร ท่องเที่ยว กีฬา เศรษฐกิจ การเมือง

งบ30ล้านสร้างถนนชุมพร-เกาะสองเมียนมารับประชาคมอาเซียน

งบประมาณ 30 ล้าน สร้างถนนเชื่อมชุมพร-เกาะสอง ประเทศเมียนมา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

นายสง่า ศรีภา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ได้กำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในครั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน เชื่อมโยงจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลหงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร งบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทชุมพรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จากการตรวจติดตาม การก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงาน และยังไม่มีข้อร้องเรียนในการก่อสร้างโครงการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร ได้กำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร, โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล, โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเกษตร, โครงการส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างพัฒนา สู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม, โครงการชุมพรร่วมใจ พบพระ พบธรรม นำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ, โครงการก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน, โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว,และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา ร่วมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และทราบปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินโครงการฯ โดยแต่ละโครงการฯ สามารถอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี.