การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

วัคซีนพระราชทาน5000โดสฉีดให้ประชาชนชาวชุมพร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน 5000 โดส แก่ประชาชนในจังหวัดชุมพร

วันที่ 9 ก.ย. 64  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช ณ โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร โดยได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ได้รับจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จังหวัดชุมพร ได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 โดส  2,500  คน เพื่อกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยติดเตียง พระ นักบวช ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน  จังหวัดชุมพร  ได้กำหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 9 กันยายน 2564  โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมอาสาสมัคร พอ.สว. ได้พร้อมใจกันมาจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว. ก็ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)