การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

นักศึกษาการอาชีพท่าแซะ คว้า5เหรียญทองนานาชาติ

นักศึกษาการอาชีพท่าแซะ คว้า 5 เหรียญทอง การประกวดผลงานนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้

นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เปิดเผยว่า ในการประกวดและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ สบู่เหลวจากน้ำมะพร้าวกะทิ, อุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียนเข้า-ออกวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์, ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัด,โลชั่นจากน้ำมะพร้าวกะทิ, และอุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วมือผู้ป่วย โดยผลงานดังกล่าว สามารถรับรางวัลมาได้ถึง 5 เหรียญทอง ในระดับนานาชาติ พร้อมด้วย 5 รางวัลจากสมาคมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แห่งเอเชีย และสถาบันการประดิษฐ์ของเกาหลี

สำหรับผลการประกวดและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะส่งเข้าประกวด จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ 1.สบู่เหลวจากน้ำมะพร้าวกะทิ (Shower Gel From Coconut Milk) เป็นการนำพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่อย่างเช่นมะพร้าว มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมกับใช้ประโยชน์ทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ขณะนี้ ซึ่งเจ้าของผลงาน คือ นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี, นางสาวสุรีพร ปราบพินาศ, นางสาวสุกัญญา ปราบพินาศ, โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล KIA Special Award (Korea invention Academy สถาบันการประดิษฐ์ของเกาหลี

2.ผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียนเข้า-ออกวิทยาลัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application Devicee to alert students in-out of college through line notify) , เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียน เวลาเข้าเรียน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน แทนการเซนต์ชื่อ อีกทั้งยังสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลของนักเรียน ซึ่งเจ้าของผลงาน คือ นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์, นางมนิดา พรหมนิมตร, นายอดุลวิทย์ ไทยปฐมพงศ์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AICA Special Award (Asia invention Creativity Assocaition สมาคมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แห่งเอเชีย)

3.ผลงาน ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัด (Component of Control Unit for Energy Saving Life Way Project Controlled via Smartphone) เครื่องควบคุมแบบประหยัดพลังงาน สามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้ในภาคการเกษตร เช่นการรดน้ำ การให้อาหาร การเปิดปิดระบบไฟฟ้า โดยควบคุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งเจ้าของผลงาน คือ นายณรงค์ หวังอีน, นางสาววรรณวิสา ชนะชัย ,นางสาวกรรณิการ์ อุมาบล โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AIA Special Award (Asia Invention Assocaition สมาคมนักประดิษฐ์แห่งเอเชีย)

4.ผลงาน โลชั่นจากน้ำมะพร้าวกะทิ (Lotion From Coconut Milk) , เป็นการนำประโยชน์ของน้ำมะพร้าวกะทิที่สามารถดัดแปลงได้หลายอย่าง จึงทำเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นจากน้ำมะพร้าวกะทิซึ่งเป็นส่วนผสมของวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งมีกรดลอริก เป็นกรดไขมันตัวเดียวกับในน้ำนมแม่ เป็นสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ เจ้าของผลงาน คือ นายธาริน เหมวิเชียร, นางสาวรัตนาภรณ์ขาวสวี ,นางสาวจันจิรา คำคุ้มโดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AIA Special Award (Asia Invention Assocaition สมาคมนักประดิษฐ์แห่งเอเชีย)

5.อุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วมือ ผู้ป่วย (Sign Photo Scan Image Processing Device to Scan Patient Finger Symbols Sign Photo Scan) เป็นอุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ดูแล โดยแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เจ้าของผลงาน คือ นางไพรเพชร บานสุคนธ์ นางสาวสุพัตรา แดงสกุล นางสาวอรจิรา ชำนาญ โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL, และรางวัล AICA Special Award (Asia invention Creativity Assocaition สมาคมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แห่งเอเชีย) โดยทั้ง 5 ผลงาน จะนำมาต่อยอด พร้อมกับให้การสนับสนุนนักศึกษาในการพัฒนาโครงการที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ต่อไปอีกด้วย.