กิจกรรม สินค้า บริการ ฐานชุมพร เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง

เอสวีเอล.สนับสนุนกิจกรรม”ฝายมีชีวิต”

SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ  ตามโครงการ “ฝายมีชีวิต”

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน  เป็นตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำทีมพนักงานส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ  ในโครงการ “พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรม “ฝายมีชีวิต” โดยมีนายฉัตรชัย ค้างาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

ทั้งนี้ ทีมชุมชนสัมพันธ์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และความร่วมมือของฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาอำเภอบางสะพาน และดำเนินการภายใต้มาตการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณลำห้วยแพรก ต.ช.ด. บ้านคลองลอย หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.