กิจกรรม สินค้า บริการ ข่าวทั่วไป-อาชญากรรม ฐานชุมพร

บริษัทกว๋างเขิ่นรับเบอร์(ไทย อีสเทิร์น)จำกัดประกาศการประมูลราคาเครื่องอัดยาง

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด ประกาศการประมูลราคาเครื่องอัดยาง 2 เครื่อง ให้กับบุคคลภายนอกรับทราบ ขอเชิญผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการประมูลของโครงการ

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด

การประมูลราคาเครื่องอัดยาง

ประกาศการประมูลราคาเครื่องอัดยาง 2 เครื่อง ให้กับบุคคลภายนอกรับทราบ บัดนี้จึงขอเชิญผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการดำเนินการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการประมูลของโครงการนี้

1.คุณสมบัติที่ต้องการ : เครื่องอัดยางระบบไฮดรอลิก 100 ตัน จำนวน 2 เครื่องกำลังการผลิต 2-3 ตัน /ชั่วโมง ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.สถานที่ติดตั้งโครงการ : บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด  53/4 หมู่ 1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ประเทศไทย

3.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล : เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล มีใบอนุญาตประกอบกิจการ เครื่องจักรยางผลิตชิ้นส่วนอะไหล่การขายและการติดตั้ง

4.ระยะเวลาจดัส่ง : 120 วัน ตามปฏิทิน (นับจากวันที่เซ็นสัญญา)

5. เวลาและสถานที่เปิดรับเอกสารประมูล ① เวลารับเอกสารประมูล: วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ②สถานที่ : บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด  53/4 หมู่ที่ 1 ตำบลตอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

6. เวลาเปิดรับประมูล สถานที่และเวลาเปิดประมูล ① เวลาปิดประมูล: 17:00 น. วันที่ 4 กันยายน 2564 ② เวลาเปิดประมูล : 09:00 วันที่ 6 กันยายน 2564 ③ สถานที่เปิดประมูล: ห้องประชุม บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด  53/4 หมู่ที่ 1 ตำบลตอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

7. ติดต่อสอบถาม ผู้เสนอการประมูล : บริษทั กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด ที่อยู่: 53/4 ม.1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ประเทศไทย  ติดต่อ: MR. ZHAO TENGHUI  เบอร์ติดต่อ: 091-8260768  E-mail: gkrte.purchase@gdgkr.com

บริษทั กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

—————–