เศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ

ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯลงพื้นที่ชุมพรร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) แลนด์บริดจ์เชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน

วันที่ 6 พ.ย.66 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าเกี่ยวกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4

โดย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ทางถนน – โครงการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4006 สายราชกรูด-พะโต๊ะ-หลังสวน และโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก 2) ทางอากาศ – โครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ 3) ทางน้ำ – โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) และ 4) ทางราง – โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพร – ระนอง

หลังจากประชุมร่วมกีบหน่วยงานเกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางลงไปพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ จุดก่อสร้างท่าเรือนำลึกชุมพร ที่ตำบลบางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร – ระนอง เยื่องโยงเส้นทางคมนาคมทะเลสองฝั่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน


โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL