ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ

ชุมพรเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายธงฟ้าประชารัฐ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบให้กระทรวงพาณิชย์ จัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นสำหรับการครองชีพของประชาชน ซึ่งใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการรับชำระเงิน

โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้า ต้องจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ครัวเรือน สินค้าเพื่อการศึกษา สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ยารักษาโรค หรือผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ต้องมีร้านค้าที่ตั้งแน่นอน จำหน่ายสินค้าเป็นปกติทางการอยู่แล้ว หรือเป็นหน่วยรถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ซึ่งจะต้องไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์การติดตั้งเครื่อง EDC หรือไม่เคยปฏิเสธ 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่รองรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ Version Kitkat 4.4 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS OS Version 9.0 ขึ้นไป และต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการรับชำระค่าสินค้า ซึ่งในการสมัครต้องกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมกับแนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรอง หนังสืออนุญาต หรือเอกสารหลักฐานที่ออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาด, รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่ประกอบ

จังหวัดชุมพร ขอเชิญร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 077 630621 หรือ 077 511210 ในวันและเวลาราชการ