การศึกษา ศาสนา สังคม ฐานชุมพร

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะคว้า10รางวัลระดับนานาชาติ

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เจ๋งสุดยอดส่ง 5 ผลงาน คว้า 10 รางวัล ระดับนานาชาติ จากประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 7 กันยายน 64 ที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ พร้อมนายวิชิต วิเชียร อดีตประธานอาชีวะศึกษาภาคใต้ เยี่ยมชม ชื่นชมและให้กำลังใจต่อคณะครูอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัย หลังจากส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอระดับนานาชาติ จำนวน 2 เวที ได้แก่ เวที Creative Invention Contest (CIC 2021) และ เวที World Invention Innovation Contest (WIC 2021) มีผลงานเข้าร่วมจำนวน 5 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล จากประเทศเกาหลี โดยมีนายณรงค์ หวังอิน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และคณะครู อาจารย์ นักศึกษา ให้การตอบรับและนำชมผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด พร้อมสาธิตถึงวิธีการใช้ประโยชน์ต่าง ๆของผลชิ้นงานแต่ละชิ้น

โดยผลงานดังกล่าวประกอบด้วย ผลงานสบู่เหลวจากน้ำมะพร้าวกะทิ รางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และ รางวัล KIA Special Award  ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนนักเรียนเข้า-ออกวิทยาลัยผ่าน Line Application) รางวัลเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และ รางวัล KIA Special Award เวที World  Invention  Innovation Contest (WIC 2021)  ผลงานชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัดพลังงาน ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัล AIA Special Award  ผลงานโลชั่นจากน้ำมะพร้าวกะทิ รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัล AIA Special Award  ผลงานอุปกรณ์ประมวลผลภาพสแกนสัญลักษณ์นิ้วมือผู้ป่วยติดเตียง Sign Photo Scan  รางวัล เหรียญทอง (GOLD MEDAL)  และรางวัล AICA Special

นายณรงค์  หวังอีน  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน ได้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในหลากหลายประเภทรวม 9  ประเภทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตามรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน (สอนเป็นเรื่อง สอนเป็นโครงการ สอนเป็นชิ้นงาน) เพื่อพัฒนางานวิจัยและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์  ทำให้มีผลงานของผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา เกิดขึ้น ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 144 ผลงาน โดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้คัดเลือก 5 ผลงาน ส่งนำเสนอและประกวดในเวทีระดับนานาชาติ  ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ. ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเผยแพร่และประกวดในหลายเวที

นายณรงค์กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมนำเสนอผลงานที่ประกาศไว้แล้วก่อนการระบาดของไวรัสโคโรน่า ต้องปรับรูปแบบการประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้  การนำเสนอและประกวดผลงานในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการประเมินผลงานผ่านระบบออนไลน์และแจ้งผลกลับยังสถานศึกษาซึ่งวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  ได้รับรางวัลรวม 10 รางวัล จากการส่งผลงานจำนวน 5 ผลงานเข้านำเสนอและประกวดในเวทีดังกล่าว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ยังกล่าวอีกว่าผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีมของบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  ที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการทำงาน( Thasae Teamwork ) และใช้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา #รูปแบบ Hands on  โมเดล “ซ่อม สร้าง เสริม  อย่างมีคุณภาพ ยุค Thailand 4.0”   ของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  เพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  จะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา  และจะพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย ในทุกๆ มิติ ต่อไป.