ชุมพรมหานครกาแฟโรบัสต้า
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม

ชุมพรมหานครกาแฟโรบัสต้า

ชุมพรขับเคลื่อนพัฒนากาแฟมุ่งสู่การเป็น “มหานครโรบัสต้า“ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร 

โดยจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับและต้องการในตลาดส่งออก จากข้อมูลการผลิตกาแฟของจังหวัดชุมพร ปี 2566 พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ รวม 2,074 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 57,729 ไร่ ผลผลิต 4,952 ตัน โดยพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดคืออำเภอท่าแซะ รองลงมาคืออำเภอสวี พะโต๊ะ เมืองชุมพร ปะทิว ทุ่งตะโก ละแม และหลังสวนตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ชุมชน โอทอป คุณภาพแบรนด์ต่างๆอีกกว่า 20 แบรนด์

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้ากาแฟจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลผลิตกาแฟของจังหวัดชุมพร และเพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยมีความมุ่งหมายให้กาแฟชุมพรเป็นกาแฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อขับเคลื่อนพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร มุ่งสู่การเป็น “มหานครโรบัสต้า” ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก.

 

โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL