ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ
ทั่วไป ร้องเรียน อาชญากรรม

ลงทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้กว่าสามร้อยราย

ชุมพรลงทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้นอกระบบ รวมกว่า 300 ราย ยอดหนี้ 7 ล้านบาท 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าได้ติดตามการเปิดบริการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ “ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมมอบนโยบายของรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางที่กำหนด ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพร ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ที่ให้มีนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน 

สำหรับ จังหวัดชุมพร เปิดรับลงทะเบียนฯ ทั้งในระบบออนไลน์และมาติดต่อด้วยตัวเอง ทั้ง 8 อำเภอได้แก่ อ.เมืองชุมพร ลูกหนี้ 99 ราย เจ้าหนี้ 35 ราย ยอดหนี้ 2,775,700 บาท อ.ท่าแซะ ลูกหนี้ 13 ราย เจ้าหนี้ 18 ราย ยอดหนี้ 777,210 บาท  อ.ปะทิว ลูกหนี้ 17 ราย เจ้าหนี้ 40 ราย ยอดหนี้ 1,179,500 บาท  อ.หลังสวน ลูกหนี้ 43 ราย เจ้าหนี้ 13 ราย  อ.ละแม ลูกหนี้ 5 ราย เจ้าหน้า 6 ราย ยอดหนี้ 153,000 บาท  อ.พะโต๊ะ ลูกหนี้ 1 ราย เจ้าหนี้ 1 ราย ยอดหนี้ 40,000 บาท  อ.สวี ลูกหนี้ 12 ราย เจ้าหนี้ 14 ราย ยอดหนี้ 960,000 บาท  อ.ทุ่งตะโก ลูกหนี้ 2 ราย เจ้าหนี้ 2 ราย ยอดหนี้ 254,000 บาท  รวมลูกหนี้จำนวน 192 ราย เจ้าหนี้ 129 ราย รวมยอดหนี้ 7,042,210 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่าขอให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือหากไม่สามารถดำเนินการเองได้ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ กระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ย หากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครอง จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


โตโย้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL