แจกโฉนดสปก.
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ

แจกโฉนดสปก.

“ชาวชุมพรเฮ! “รมช.อนุชา” มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกร 1,340 ไร่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตั้งเป้าแจกอีกกว่า 7 หมื่นไร่

วันที่ 15 ม.ค.67 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้งาน “Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ ปี พ.ศ.2567” โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 3 นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าร่วม ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

นายอนุชา กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาส ในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาล ได้เร่งดําเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็น โฉนดเพื่อให้สามารถนําไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นํามาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว 

กระทรวงเกษตรและสหณ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าหมายและนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยการเปลี่ยนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังมีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการทำโฉนดต้นไม้ในเขตส.ป.ก. ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาส ในให้บริการของภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกในการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพของตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นของขวัญที่ผมขอมอบให้พี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งความสุขให้ทุกท่าน เพื่อให้ชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” รมช.อนุชา กล่าว

สำหรับจังหวัดชุมพร มีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้ จำนวน 129 ราย 149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยจังหวัดชุมพร ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 668,300 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 515,907 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 8 อําเภอ 47 ตําบล 

โดยได้ดําเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 32,569 ราย 44,136 แปลง เนื้อที่ประมาณ 503,485 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร สิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจํานวน 6,182 แปลง เนื้อที่ประมาณ 76,710 ไร่.

โตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon/?mibextid=ZbWKwL


ฮอนด้าชุมพร https://www.facebook.com/hondachumphon?mibextid=ZbWKwL