ข่าวทั่วไป-อาชญากรรม ฐานชุมพร

ศาลจังหวัดชุมพร ปลูกป่าชายเลน วิสาขบูชา น้อมนำทำดี

ศาลจังหวัดชุมพร จัดโครงการ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน วิสาขบูชา น้อมนำทำดี พร้อมสร้างความเข้าใจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันที่ 29 พ.ค.61  นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน วิสาขบูชา น้อมนำทำดี ซึ่งศาลจังหวัดชุมพรจัดขึ้นโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรของศาลยุติธรรม ร่วมกับพนักงานห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดทุ่งคา และทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้ง บริวเณอ่าวทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

โดยโครงการร่วมใจปลูกป่าชายเลน วิสาขบูชา น้อมนำทำดี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ที่สำคัญของจังหวัดชุมพร โดยถวายเป็นพระราชกุศลฯ ด้วยการทำความดีเนื่องในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีของสังคม ชุมชนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล แก่พี่น้องประชาชน

นายเรวัติ จุลชาตินันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ป่าชายเลนในพื้นที่ ตำบลทุ่งคาเป็นป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดชุมพร และยังคงความสมบูรณ์จนสามารถสร้างรายได้ให้กับประมงท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่ส่วนหนึ่งยังขาดการอนุรักษ์ เนื่องจากปัญหาการถูกกัดเซาะหรือถูกทำลายในช่วงฤดูมรสุม จนทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ จากสภาพปัญหาและความสำคัญของป่าชายเลน คณะผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดชุมพร จึงได้จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแผน ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ E ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการเพิ่มขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละปี อันเป็นการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดสมรรถนะในการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเผยแพร่สร้างความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลอีกด้วย.

: ข่าว ภาพ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร