ข่าวเด่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม

เปิดชื่อผลเลือกตั้งทางการสมาชิกสภาเกษตรชุมพร

ผลเลือกตั้งเป็นทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดชุมพร เผยคนเลือกตั้งน้อย ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง อ้างงบไม่พอล้าช้า

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรม

การการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องประชุมลังกาจิว โดยมีสภาเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยดำเนินการ สรุปสาระสำคัญในการประชุม

1.รายงานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 116,352 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 27,006  คน คิดเป็นร้อยละ 23.21

จำนวน บัตรดี 25,680 บัตร ร้อยละ 95.09 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 290 บัตร ร้อยละ 1.07 บัตรเสีย 1,036 บัตร ร้อยละ 3.84

2.รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ประเภทผู้แทนเกษตรกร ที่มาจากการเลือกตั้ง

อำเภอท่าแซะ เขต 1 นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เขต 3 นายเจริญ อาจประดิษฐ์  อำเภอปะทิว เขต 1นายจรัญ ไกรขาว เขต 2 นายอำนาจ อมรสิริประกิต  อำเภอเมืองชุมพร เขต 1 นายสราวุธ กาลพัฒน์  อำเภอสวี เขต 1 นางกัญชาดา ยังสุข เขต 2 นายมานพ ลิ้มสกุล  อำเภอทุ่งตะโก เขต 1 นายชลทิป สุวรรณหกาญจน์  อำเภอหลังสวน เขต 1 นายสุรินทร์ ทองน้อย เขต 2 นายประเสริฐ ช่วยละแม อำเภอละแม เขต 2 นายชลิตชาติ แสงสุวรรณ

ประเภทผู้แทนเกษตร ที่เป็นผู้สมัครรายเดียว อำเภอท่าแซะ เขต 2 นายบรรเลง ศรีสวัสดิ์  อำเภอเมืองชุมพร นายชูเกียรติ์ นารีศรีสวัสดิ์  อำเภอพะโต๊ะ เขต 1 นายเฉลิมวริทธิ์ ยอดประเสริฐ เขต 2 นายจีรทีปต์ เปรินทร์  อำเภอละแม นายพงศักดิ์ เพ็งจันทร์

พิจารณากรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  ภารกิจก่อนวันเลือกตั้ง  รายละเอียดปัญหา การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอกับการประชาสัมพันธ์และได้รับงบประมาณล่าช้า แนวทางการแก้ไข สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณในเรื่องการประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลังวันเลือกตั้ง รายละเอียดปัญหา จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีจำนวนน้อยเนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับและแรงจูงใจในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร แนวทางการแก้ไข มีมาตรการบังคับเช่นการเสียสิทธิในด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสิทธิประโยชน์ด้านการเกษตร

ดูข้อมูลโตโยต้าชุมพร https://www.facebook.com/toyotachumphon