การศึกษา ศาสนา สังคม

กทม.กำหนดนักเรียนใส่ชุดไปรเวตได้1วัน

กทม.กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดร่วมกับนักเรียน จัดทำข้อกำหนดแต่งชุดไปรเวตได้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย

วันที่ 28 มิ.ย.66 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และรักษาการแทนปลัดฯ ส่งหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการเขตต่างๆ ในกทม. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับชุดเครื่องแบบนักเรียนและทรงผมนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ข้อ 15 กำหนดว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาขาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแด่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฎศิลป์ หรือชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบนักเรียน ตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม นั้น

เพื่อเป็นการลดภาระคำใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในแต่การกำหนด จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้

โดยในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตังกล่าวได้ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนผู้นั้นที่จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดอื่นใดที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ ความหลากหลาย ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน.