ฐานชุมพร เศรษฐกิจ การเมือง

ผู้สมัครสมัคร ส.ว.ชุมพรรายงานตัวไม่ต้องคัดเลือกระดับจังหวัด

ผู้สมัครสมัคร ส.ว.ชุมพรรายงานตัวมี 16 คน ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไม่ต้องคัดเลือกในระดับจังหวัด 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเกาะมัตตราชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ชุมพร ในฐานะผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด ได้จัดให้มีการรับรายงานตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 16 คน โดยไม่มีผู้สมัครในกลุ่มใดและวิธีการใดเกินกลุ่มละ 4 คน จึงไม่ต้องทำการเลือกในระดับจังหวัด แต่ยังคงต้องให้รับรายงานตัวผู้สมัคร(ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561 ข้อ 136

โดย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานกรรมการการเลือกระดับจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพรเข้าร่วมสังเกตการณ์

สำหรับการรับรายงานตัวในวันนี้มีผู้สมัครมารายงานตัวครบทั้ง 16 คน กลุ่มที่สมัครโดยตนเองได้แก่ พ.อ.พรชัย ไชยชาญ  อายุ 71 ปี  นายชุมพล เยาว์ละออง อายุ 66 ปี  นายพรนค์พิเชฐ แห่งหน อายุ 55 ปี  นายบุญยืน ขาวปากช่องอายุ 71 ปี  นายวิเชษฐ์ เชียรวิชัย อายุ 58 ปี  นายศุภชัย อบแพทย์ อายุ 62 ปี  นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ อายุ 61 ปี  นางสาวศุภาพิชญ์ สมพงศ์ อายุ 46 ปี  และผู้สมัครโดยคำแนะนำองค์กร นำชุน ได้แก่ นายประสิทธิ์ หะรังศรี อายุ 62 ปี  นางพรทิพย์ เพ็ชรรัตน์ อายุ 52 ปี  นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา อายุ 65 ปี  นางอรณี เรืองชัย อายุ 53 ปี  นายสมใจ ตันติยานนท์ อายุ 67 ปี  นายสุพจน์ ฉิมสอาด อายุ  61 ปี  นายบำรุง ทองรอด อายุ 60 ปี  นางยุพา สุภอมรพันธุ์ อายุ 68 ปี

ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำ จ.ชุมพร เปิดเผยว่าผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดชุมพรทั้ง 16 คน แยกเป็นประเภทบุคคลสมัครด้วยตนเอง 8 คน และสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร 8 คน ซีงไม่เกินจำนวนสมัครในระดับจังหวัดจึไม่ต้องคัดเลือกในระดับจังหวัด ผู้สมัครทั้งหมดจะต้องเดินทางไปทำการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อไป.